• RODO

    •  

     KLAUZULA INFORMACYJNA

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

     1. Administratorem jest:

     Samorządowe Przedszkole w Zielonkach,

     ul. Ks. Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki,

      e-mail: przedszkolezielonki@gmail.com, tel.: 12 285 01 20

      

     2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

     3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

     - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

     - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

     - aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania.

     5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, operatorom pocztowym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

     6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji.

      

     7. Ma Pan/Pani prawo:

     - dostępu do swoich danych osobowych;

     - sprostowania nieprawidłowych danych;

     - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

     - żądania ograniczenia przetwarzania danych.

     8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

     *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      

      

      

     Zarządzenie nr 1/2019

     z dnia 22.01.2019

     Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zielonkach

     w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

      

     Zarzadzenie(3).pdf

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych