• REKRUTACJA 2024/2025

    • Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli odbędzie się:

     od 26 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r.

     Samorządowe Przedszkole w Zielonkach przeprowadza rekrutację dzieci 6-letnich na rok szkolny 2024/25

     Rodzice dzieci 5-letnich uczęszczających w roku szkolnym 2023/24 do Samorządowego Przedszkola w Zielonkach mogą składać deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkonej na rok szkony 2024/25.

     Deklaracja_o_kontynuacji_wychowania_przedszkolnego(2).doc

     Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

     • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacyjnego firmy Vulcan.
     • Dnia 11 marca 2024 r. od godz. 7.00 zostanie udostępniona możliwość elektronicznego wprowadzania wniosków o przyjęcie kandydata. Na dedykowanej stronie internetowej zamieszczona zostanie również instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.
     • Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, tj. wskazanym jako pierwsze we wniosku. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów: OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU, OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT LUB OŚWIADZCENIE O UCZĘSZCZANIU POZOSTAŁYCH DZIECI DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA. 
     • W przypadku rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym WYMAGANY JEST dokument poświadczający zatrudnienie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych: ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY,  w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.
     • Rodzice składają tylko jeden wniosek do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 19 marca 2024 r. do godz. 15.00, gdzie następuje weryfikacja danych i potwierdzenie złożenia wniosku w systemie informatycznym. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
     • Rodzice, którzy złożą wniosek otrzymują hasło dostępu do systemu i w każdej chwili mogą sprawdzić poprawność danych oraz w późniejszym okresie wynik rekrutacji swojego dziecka.
     • Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola wyrażają wolę  przyjęcia dziecka we wniosku, w formie skanu oświadczenia złożonego w systemie elektronicznym od 5 kwietnia 2024 r. od godz. 15.00 do 10 kwietnia 2024r.   do godz. 15.00
     • SEKRETARIAT NIE WERYFIKUJE TREŚCI SKŁADANYCH PRZEZ RODZICÓW DOKUMENTÓW

     Adres strony internetowej dla rodziców:

     https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazielonki

     Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych kryteriów: 

     ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY, OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU, OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT LUB OŚWIADZCENIE O UCZĘSZCZANIU POZOSTAŁYCH DZIECI DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA. 

     Strona będzie dostępna od 11 marca 2024 r.

     Na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli.

     Na stronie internetowej dla rodziców zamieszczono wzory wniosków
     i oświadczeń, które są wykorzystane w procesie rekrutacji.

     Wnioski można składać w sekretariacie przedszkola, w godzinach pracy sekretariatu lub można wrzucić do skrzynki z napisem REKRUTACJA mieszczącej się w przedsionku przedszkola.

      

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

     CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

     TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

     TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJACEGO

     Składanie pisemnych  deklaracji do Dyrektora przedszkola  o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli:

      

     od 26 lutego 2024 r.

     do 1 marca  2024 r.

      

     Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     od 11 marca 2024 r.                  od godz. 7.00

     do 19 marca 2024 r.                 do godz. 15.00

      

      

      

     od 7 czerwca 2024 r.

     od godz. 7.00

     do 13 czerwca 2024 r.

     od godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych: 

      

      

     5 kwietnia 2024 r.

     godz. 15.00

      

      

      

     20 czerwca 2024 r.

     godz. 15.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie skanu oświadczenia złożonego w systemie elektronicznym

      

      

     od 5 kwietnia 2024 r.

     od godz. 15.00

     do 10 kwietnia 2024r.   do godz. 15.00

      

      

      

     od 20 czerwca 2024 r.

     od godz. 15.00

     do 24 czerwca 2024 r.

     do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

      

      

     15 kwietnia 2024 r.

     godz. 15.00

      

      

      

     27 czerwca 2024 r.

     godz. 15.00

      

     Zarządzenie nr 4-2024 Wójta Gminy Zielonki z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024-2025.

 • Galeria zdjęć

   brak danych