• KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

    • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata 2021 - 2026

      

      

     DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

      

      

     • Rozeznanie potrzeb, możliwości, wiedzy, umiejętności, otwartości i chęci nauczycieli

      

     • Doskonalenie kadry pedagogicznej wewnętrzne i zewnętrzne – WDN, warsztaty metodyczne, kursy o różnym charakterze, zajęcia otwarte, koleżeńskie. Wdrażanie nowości do praktyki pedagogicznej zgodnie z potrzebami grup wiekowych

      

     • Rozbudzenie w nauczycielach odwagi do włączania się w różny sposób z dziećmi w ważne wydarzenia społeczne, rodzinne, środowiskowe

      

     • Podejmowanie przez kadrę wyzwań metodycznych pozwalających wychowankom na indywidualną drogę rozwoju zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami poprzez dyskusje, doświadczenia, badanie, eksperymentowanie przy wsparciu dorosłego.

      

     • Stwarzanie dzieciom warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dzieci

      

     • Organizowanie przez nauczycieli edukacyjnej przestrzeni, która zapewni dzieciom warunki właściwego rozwoju w sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej – prowadzenie zajęć metodami aktywnymi

      

     • Preferowanie w edukacji przedszkolnej samodzielności dzieci w myśleniu, rozwiązywaniu problemów, doświadczeniu i proponowaniu swoich działań. Kształtowanie postaw stawiających czoła w zmieniającej się rzeczywistości – uwzględnienie w pracy metod twórczych, projektowych

      

     • Wypracowanie atmosfery i klimatu do wzajemnego komunikowania się w relacjach: dziecko – przyroda, dziecko – dziecko, nauczyciel – dziecko, komunikacja dziecka z jego „światem wewnętrznym”, komunikacja nauczyciela z jego „wewnętrznym dzieckiem”, komunikacja nauczyciel – rodzic

      

     • Realizację programu edukacji wielostronnie wspierającej dziecko w doświadczaniu świata polegającej na aspektach:

     BYĆ – aspekt emocjonalny

     UCZYĆ SIĘ – aspekt wiedzy

     ODWAŻYĆ SIĘ – aspekt działania

      

     • Dążenie do osiągania dojrzałości przez dzieci we wszystkich sferach rozwoju po każdym wiekowym etapie przedszkolnym.

      

      

      

     WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I RODZICAMI

      

      

     • Prowadzenie przez nauczycieli obserwacji, analizy wytworów dziecięcych, celowe dobieranie zadań, zadawanie pytań, rozmów z dziećmi i rodzicami, analizy dokumentacji w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości dzieci

      

     • Konsultowanie obserwacji z rodzicami i wyciąganie wniosków do wspomagania dziecka w domu

      

     • Zaangażowanie Rady Rodziców i personelu przedszkola do wspólnego budowania przyjaznego klimatu w relacji Rodzic – Przedszkole

      

     • Pozyskiwanie Rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez formy współpracy:

      

      

     • rozmowy indywidualne,

      

     • zebrania grupowe,

      

     • zajęcia otwarte dla rodziców,

      

     • uroczystości i wycieczki,

      

     • zebrania z jednostkami wspomagającymi rozwój dziecka

     (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, logopeda, lekarz itp.),

      

      

      

     • popołudniowe spotkania rodzinne

     – w formie wspólnych zabaw na określony temat,

      

     • konsultacje z nauczycielem w miarę potrzeb oraz ustalonych terminów spotkań

      

     • opracowanie zasad dokumentowania kontaktów z rodzicami

      

     • propozycje udziału wspólnie z dziećmi w organizowanych konkursach, akcjach o różnym charakterze, wycieczkach krajoznawczych, kulturalnych i edukacyjnych, rodzinnych festynach i uroczystościach

      

     • Wpisanie w obrzędowość przedszkola zwyczaju honorowania aktywności Rodziców na rzecz grupy i placówki podczas uroczystości zakończeń roku

      

     • Równanie szans rozwojowych dzieci zgodnie z ich potrzebami i możliwościami .Wykorzystanie możliwości pracowników przedszkola oraz podniesienie ich kwalifikacji w podanym zakresie. Praca z dzieckiem zdolnym oraz napotykającym na trudności.

      

     • Budowanie wspólnej odpowiedzialności pracowników za wizerunek przedszkola poprzez dokonywanie zmian w obszarach edukacji, organizacji pracy, współpracy ze środowiskiem. Tworzenie klimatu wspierającego zmianę
     • Współpraca z Gminą i z Szkołą Podstawową
     • Współpraca z pobliskim Domem Kultury, Biblioteką, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia i innymi instytucjami działającymi na terenie gminy i miasta Krakowa

      

      

      

     PROMOCJA PRZEDSZKOLA

      

      

     • Prezentowanie osiągnięć nauczycieli i efektów pracy na forum przedszkola i poza nim (publikacje w czasopismach, artykuły, Internet)

      

     • Stwarzanie szans dzieciom w udziałach w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich na terenie gminy i miasta Krakowa

      

     • promowanie placówki na stronach internetowych,

      

      

     • Systematyczne promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

      

     • organizacja pikników
     • kiermaszy w okresach świątecznych
     • „Przeglądu twórczości dziecięcej” np.:
     •  Jasełka
     • Dzieci swoim babciom i dziadkom
     • Wiosna z piosenką na ustach
     •  Festyn rodzinny – różna tematyka

      

     • Organizacja dni otwartych przedszkola

      

      

      

     ZARZADZANIE I KIEROWANIE

      

      

     • Właściwe gospodarowanie zasobami pracowników pedagogicznych i technicznych – dostosowanie godzin pracy do potrzeb rodziców i organizacji przedszkola  (przeprowadzenie wywiadu odnośnie preferencji)

      

     • Racjonalne planowanie i wykorzystanie budżetu adekwatne do ekonomicznej sytuacji i potrzeb przedszkola

      

     • Modernizacja bazy w kierunku unowocześnienia warunków dydaktycznych w miarę możliwości finansowych przedszkola

      

     • Podążanie w kierunku kształcenia  i mobilizacji nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych,

      

     • Realizacja programów rozwijających uzdolnienia dzieci – organizacja bezpłatnych zajęć popołudniowych dla dzieci np.: muzycznych, teatralnych, plastycznych  zgodnie z pasjami i umiejętnościami nauczycieli.

      

     • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia programów autorskich, innowacji pedagogicznych zgodnie z ich zainteresowaniami

      

     • Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych dotyczących działalności przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy placówki

      

      

      

     • Wypracowanie atmosfery konsolidującej zespół, motywującej do twórczej, innowacyjnej pracy, sprzyjającej osiąganiu wysokich wyników wychowawczo – dydaktycznych i wewnętrznego zadowolenia

      

     • Tworzenie i utrzymanie właściwej atmosfery pracy

      

     działania polegające na:

      

     • integracji pracowników  przedszkola poprzez spotkania integracyjne

      

     • Integracji rodziców poprzez:

      

     • Pomoc przy organizowaniu uroczystości grupowych i przedszkolnych.
     • Udział w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych.
     • Zebrań Rady Rodziców

      

      

      

      

     Proponowane tematy do realizacji w planie dydaktyczno – wychowawczym na kolejne lata zgodnie z koncepcją rozwoju przedszkola:

      

     Poszukiwanie dróg wychowania w zabawie, nauce    i pracy kształtujących u dzieci umiejętność współżycia społecznego, rozwijania samodzielności i ocen społecznych.”

      

     „Tworzenie przestrzeni edukacyjnych sprzyjających odkrywaniu wewnętrznych światów dziecka we wszystkich sferach rozwoju – uruchamianie wyobraźni, kreatywności, ekspresji i twórczości.”

      

      

     „ Wspieranie  indywidualnej  drogi rozwoju  dziecka  na poszczególnych  szczeblach  edukacji  przedszkolnej  w  aspekcie współpracy  rodziny  i  przedszkola”.

      

     „ Kształtowanie kreatywnych postaw życiowych poprzez stwarzanie dziecku w edukacji przedszkolnej szans na doświadczanie otaczającego świata przy użyciu wyobraźni  i własnych odkryć”.

      

     Wychowanie dzieci do bezpiecznego przejścia przez życie. Uczenie zasad bezpieczeństwa, rozumnych zachowań, samodzielności, odpowiedzialności                          w działaniu i w relacjach społecznych.”

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych