• Rozkład dnia

    • RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

      

     7.00 – 8.20

     • zabawy wg pomysłów dzieci w kącikach zainteresowań, pozostawianie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy
     • włączanie dzieci do wspólnej zabawy
     • prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulującym
     • prace porządkowe, gospodarcze
     • wspólnie z dziećmi przygotowanie materiałów do zajęć
     • zabawy dydaktyczne z  małym zespołem dzieci lub indywidualnie
     • zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne
     •  zabawy kołowe ze śpiewem, przy muzyce
     • indywidualne rozmowy z  dziećmi lub małymi zespołami

     8.20 – 8.30

     • czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania, kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych

     8.30 – 9.00

     • śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych

     9.00 – 11.20 (gr I, III, V, VI); 9.00 - 11.30 (gr II, IV)

     • zabawy wg pomysłów dzieci w kącikach zainteresowań z niewielką ingerencją nauczyciela
     • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne
     • zabawy wspomagające rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka
     • praca nauczyciela indywidualnie lub w małych zespołach,  o charakterze kompensacyjno – wyrównawczym, praca z dzieckiem zdolnym, w sali lub na powietrzu
     • zabawy i zajęcia spontaniczne  organizowane przez dzieci w sali lub na powietrzu
     • organizowanie warunków do twórczej zabawy dziecka, zabawy plastyczne, językowe, muzyczne
     • spacer w celu dydaktycznym lub zdrowotnym
     •  zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego wg harmonogramu wyjść:

      10.00-10.30 gr I, V, 10.30 – 11.00 gr III, VI, 11.00 - 11.30 gr IV, II, czynności samoobsługowe w szatni, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola

     11.20 – 11.30 (gr I, III, V, VI ;  11.30 – 11.40 (gr II, IV)

     • czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu, , kształtowanie samodzielności, kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych

     11.30 – 12.00

     • obiad gr I, III, V, VI

     12.00 – 12.30

     • obiad gr II, IV

     12.00 – 14.00

     • gr I,  – leżakowanie
     • czytanie literatury dziecięcej
     • kształtowanie zachowań prozdrowotnych  - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu: zabawy wyciszające, uspokajające lub relaksacyjne

     12.00 – 14.20

     • swobodne odchodzenie do dowolnie podejmowanych zajęć i zabaw
     • zajęcia ukierunkowane na potrzeby dzieci, stwarzanie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci
     • gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zabawy muzyczne, plastyczne, językowe, czytanie literatury dziecięcej , zabawy dramowe, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny, społeczny dzieci
     • zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu organizowane przez nauczycielkę lub swobodnie podejmowane przez dzieci
     • zabawy wyciszające, uspokajające lub relaksacyjne

     14.20 – 14.30

     • czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

     14.30 – 14.45

     • podwieczorek

     14.45 – 17.00

     • zabawy wynikające z zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych z niewielką ingerencją nauczyciela
     • organizowanie warunków do twórczej zabawy dziecka
     • prace korekcyjne, stymulujące oraz obserwacja dzieci przez nauczycielkę
     • gry planszowe i dydaktyczne z małym zespołem dzieci
     • zabawy i zajęcia dowolnie podejmowane przez dzieci w Sali lub na powietrzu

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych